این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
 
 اخبار کنفرانس را در کانال اینفومدیر پیگیری بفرمایید
infomodir@
https://telegram.me/infomodir
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

امکان ارائه گواهی پذیرش مقالات پس از اعلام نتیجه داوری (گواهی پذیرش زودهنگام )
به گزارش دبیرخانه کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری براساس نظر کمیته علمی و اجرائی کنفرانس، آن دسته از عزیزانی که پس اعلام نظر دواران و تایید مقاله خود، گواهی پذیرش مقاله را جهت ارائه به سازمان یا دانشگاه خود قبل از برگزاری کنفرانس نیاز دارند، میتوانند پس از پرداخت هزینه مربوط به مقاله و تایید نهایی ثبت نام، درخواست خود را از طریق ایمیل کنفرانس مطرح کرده و گواهی پذیرش را دریافت نمایند.

 ایمیل کنفرانس جهت درخواست داوری یا گواهی زود هنگام:

info@MSAconf.irback2016-12-05Voting is7 time