اخبار کنفرانس را در کانال اینومدیر پیگیری بفرمایید
https://telegram.me/infomodir
 
 
 
رویدادهای گذشته
همایش مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
د
انشگاه شهید بهشتی
 
رویدادهای گذشته
کنفرانس بازاریابی، تبلیغات و فروش
دانشگاه تهران
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

Workshop on (EDSS) Enterprise & Decision Support System
کارگاه آموزشی ابزارها و سیستم های پشتیبان تصمیم و سازمان با محوریت نقش ابزارهای مالی و راهکارهای مدیریتی، برای پژوهشگران و مخاطبان علاقمند در کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری برگزار میشود. شرکت کنندگانی ثبت نام خود را از طریق پنل کاربری خود نهایی کرده اند، ضمن بهره مندی از مطالب این کارگاه آموزشی، از گواهی لاتین نیز برخوردار خواهند شد. انتخاب این خدمت برای تمامی شرکت کنندگان (حضوری و غیرحضوری) آزاد میباشد.

 

back2016-12-06Voting is4 time