اخبار کنفرانس را در کانال اینومدیر پیگیری بفرمایید
https://telegram.me/infomodir
 
 
 
رویدادهای گذشته
همایش مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
د
انشگاه شهید بهشتی
 
رویدادهای گذشته
کنفرانس بازاریابی، تبلیغات و فروش
دانشگاه تهران
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

عدم نیاز به واریز وجه در زمان ثبت نام اولیه و ارسال مقاله
پژوهشگران محترم توجه فرمایید ثبت نام اولیه و ارسال مقاله به صورت رایگان میباشد و پرداخت هزینه بعد از مشخص شدن نتیجه داوری ، از طریق پنل کاربری امکان پذیر می باشد

 

back2017-01-07Voting is4 time