این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
 
 اخبار کنفرانس را در کانال اینفومدیر پیگیری بفرمایید
infomodir@
https://telegram.me/infomodir
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

عدم نیاز به واریز وجه در زمان ثبت نام اولیه و ارسال مقاله
پژوهشگران محترم توجه فرمایید ثبت نام اولیه و ارسال مقاله به صورت رایگان میباشد و پرداخت هزینه بعد از مشخص شدن نتیجه داوری ، از طریق پنل کاربری امکان پذیر می باشد

 

back2017-01-07Voting is9 time