این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
 
 اخبار کنفرانس را در کانال اینفومدیر پیگیری بفرمایید
infomodir@
https://telegram.me/infomodir
Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ های مهم:
مهلت ارسال مقاله:
25بهمن

مهلت ویرایش و
 ارسال مقاله:
 10 اسفند 1395

اعلام نتایج داوری مقالات:
الی 5 روز پس از ارسال مقاله

مهلت تایید ثبت نام و پرداخت هزینه:
پنجشنبه 12 اسفند1395


برگزاری رویداد:
15 اسفند 1395