اخبار کنفرانس را در کانال اینومدیر پیگیری بفرمایید
https://telegram.me/infomodir
 
 
 
رویدادهای گذشته
همایش مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
د
انشگاه شهید بهشتی
 
رویدادهای گذشته
کنفرانس بازاریابی، تبلیغات و فروش
دانشگاه تهران
Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقاله:
15 بهمن 1395

آخرین مهلت پرداخت هزینه:
20 بهمن 1395

برگزاری رویداد:
28 بهمن 1395