اخبار کنفرانس را در کانال اینفومدیر پیگیری بفرمایید
infomodir@
https://telegram.me/infomodir
Home > درباره همایش
.: درباره همایش

 کنفرانس بین المللی جامع علوم مدیریت و حسابداری با رسالت ترویج دانش مدیریت در کشور به دنبال ایجاد فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها و تجارب در این حوزه گسترده و نوین مدیریتی است. 
در این گردهمایی با رویکردی دانش محور و با هدف توسعه و بالندگی سازمانی،تلاش میشود  آخرین یافته ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشجویان، اساتید و نخبگان این حوزه ارائه و به اشتراک گذاشته شود
International Conference on Management Science & Accounting

دبیرخانه کنفرانس افتخار برگزاری رویدادهای تخصصی مدیریت در دانشگاه شهید بهشتی و تهران دارد

نخستین کنفرانس هوش تجاری و سازمانی ایران 
کنفرانس مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
کنفرانس بازاریابی، فروش و تبلیغات

  
کمیته علمی و سخنرانان کنفرانس

دکتر منصور معظمی

دکتری ، مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی

 

 

دکتر نوید نظافتی

دکتری، مهندسی صنایع، دانشگاه امیرکبیر

دکتر غلامعلی طبرسا

دكتری,مديريت منابع انسانی,دانشگاه تربيت مدرس

دکتر پورعزت

دکتری، مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

دکتر اکرم هادیزاده

دكتری,مديريت رفتاري,دانشگاه تربيت مدرس

دکتر شائمی

دكتری,مديريت منابع انساني و رفتار سازماني,دانشگاه تربيت مدرس

دکتر الهی

دکتری، مدیریت ، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد نوفرستی

دکتری؛ اقتصاد بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ابوالقاسم میرا

دکتری؛ مدیریت دولتی

دکتر علیخانی

دکتری، مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سجاد شکوهیار

دکتری، مهندسی صنایع، دانشگاه امیرکبیر

دکتر محمد حقیقی

دکتری، مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

دکتر زهرا علیپور

دکتری، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد

دکتر حمیدرضا سعیدنیا

دکتری، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد